Dabas aizsardzība

UNISECO projekta noslēguma materiāli

Kādi ir bioloģiskās piensaimniecības ražošanas galvenie izaicinājumi? Kā palielināt konvencionālo un bioloģisko piena saimniecību ekonomisko dzīvotspēju, vienlaikus nodrošinot vides aizsardzību? Kā veicināt publiskā sektora un patērētāju pieprasījumu pēc bioloģiskiem piena produktiem?

Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes tika meklētas, īstenojot programmas Apvārsnis 2020 projektu “Agrovides lauksaimniecības sistēmu ilgtspējas izpratne un pilnveidošana Eiropas Savienībā” (UNISECO), kurā no Latvijas puses partnerībā ir biedrība “Baltijas Vides Forums” līdztekus 18 organizācijām no 16 Eiropas valstīm – Lietuvas, Vācijas, Itālijas, Zviedrijas un citām.

Projekts noslēdzas 30. aprīlī, tā laikā zinātnieki, nozares eksperti, ieinteresētās puses un citi speciālisti strādāja kopā, lai veicinātu zināšanu pārnesi par agro-ekoloģiskajām praksēm, tai skaitā bioloģisko lauksaimniecību; kopīgi strādāja pie jauniem tirgus mehānismiem un politikas instrumentiem, lai veicinātu agro-ekoloģiju un sniegtu sabiedriskus labumu; gan arī uzlaboja zināšanu bāzi par agro-ekoloģisko saimniekošanu, ko izmantotu politikas veidotāji visā Eiropas Savienībā.

Projekta Latvijas pilotteritorijas pētījuma fokusā – piena lopkopības nozare. Gan konvencionālās, gan bioloģiskās piena saimniecības izjūt spiedienu palielināt produktivitāti, lai saglabātu ekonomisko dzīvotspēju. Savukārt pāreja no konvencionālās uz bioloģisko piena lopkopības praksi ir saistīta ar papildu izmaksām un piena produkcijas un kultūraugu ražības samazināšanos. Šīs pārejas nodrošināšana ir atkarīga no zināšanu paaugstināšanas un prasmju stiprināšanas zemniekiem un lauksaimniecības konsultāciju dienestiem par bioloģisko un agro-ekoloģisko piena lopkopības praksēm, kā arī no bioloģisko piensaimnieku pozīciju nostiprināšanas nozares vērtības ķēdē un pieprasījuma pēc bioloģiskiem piena produktiem veicināšanas.

Aicinām uzzināt vairāk, lasot projekta UNISECO materiālus:

  • stāstu karte “Uzlabojot uz zālājiem balstītu bioloģiskās piena lopkopības ilgtspēju Latvijā” ir pieejama šeit;
  • tēmas rezumējums “Stiprinot agro-ekoloģiskās prakses un bioloģiskās piena lopkopības ekonomisko ilgtspēju Latvijā” pieejams šeit,
  • rīcībpolitikas rezumējums “Politikas atbalsts pārejai uz bioloģiskās piena lopkopības sistēmu Latvijā” pieejams šeit;
  • rīcībpolitikas rezumējums “Atbalsta pasākumu diferencēšana bioloģiskajai lauksaimniecībai Latvijā, pamatojoties uz agro-ekoloģiskās lauksaimniecības prakses sarežģītību un agrovides pasākumu īstenošanas sekmēm” pieejams šeit;
  • kopsavilkums par Latvijas pilotteritoriju ir pieejams šeit.

Informācija (angļu valodā) par politikas un tirgus instrumentiem, kas veicina agro-ekoloģiskās lauksaimniecības prakses un sistēmas, ir pieejama šeit.

Plašāka informācija (angļu valodā) par Latvijas pilot-teritoriju  projekta UNISECO mājaslapā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par UNISECO projektu, aicinām sazināties ar projekta partneriem no Baltijas Vides Foruma:  Andis Zīlāns (andis.zilans@bef.lv), Kristīna Veidemane (kristīna.veidemane@bef.lv).

Informāciju sagatavoja Dace Strigune, Baltijas Vides Forums; Andis Zīlāns, Baltijas Vides Forums

Projektu “Agrovides lauksaimniecības sistēmu ilgtspējas izpratne un pilnveidošana Eiropas Savienībā” finansē Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programma Apvārsnis 2020, projekta subsīdijas līguma numurs 773901. Šis materiāls atspoguļo tikai tā autoru viedokli. Ietvertā informācija nav uzskatāma par Eiropas Komisijas viedokli vai atbildību.