Ūdens resursi

Upju efektīvākas pārvaldības un apsaimniekošanas nodrošināšana

Saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajiem aktiem ir nepieciešams nodrošināt labu ūdens stāvokli. Lai to sasniegtu, ir jāiesaistās visām pusēm, jo Latvijā pārsvarā upes ir privātas. Valstī ir apmēram 12 000 upju un strautu, tikai 42 no tām ir publiskās upes (0,34% no kopēju ūdensteču skaita), kur valdītājas ir pašvaldības vai valsts, bet pārējās ir privātas upes. Taču, neatkarīgi no piederības, patlaban normatīvajos aktos nav noteikti konkrēti upju valdītāju un īpašnieku pienākumi, prasības un atbildība upju efektīvai apsaimniekošanai un pārvaldībai visā valstī.

Projektā  “Upju efektīvākas pārvaldības un apsaimniekošanas nodrošināšana” (NR. 1-08/87/2019) sagatvots konceptuālais pamatojums iespējamiem risinājumiem un priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajā regulējumā, kā arī izvērtēts kaimiņvalstu normatīvais regulējums publisko un privāto upju pārvaldībā un apsaimniekošanā attiecībā uz upju un to pieguļošo krastu īpašnieku, pašvaldību un valsts institūciju tiesībām un pienākumiem; sadarbībā ar dažādām upju pārvaldībā iesaistītām mērķa grupām organizēti un moderēti diskusiju semināri par konceptuālo pieeju labākam upju pārvaldības un apsaimniekošanas normatīvajam regulējumam un izstrādātas rekomendācijas normatīvajā aktā/os iekļaujamajam regulējumam upju pārvaldībai un apsaimniekošanai Latvijā.

Projekta materiāli pieejami ŠEIT.