Upju efektīvākas pārvaldības un apsaimniekošanas nodrošināšana

Saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajiem aktiem ir nepieciešams nodrošināt labu ūdens stāvokli. Lai to sasniegtu, ir jāiesaistās visām pusēm, jo Latvijā pārsvarā upes ir privātas. Valstī ir apmēram 12 000 upju un strautu, tikai 42 no tām ir publiskās upes (0,34% no kopēju ūdensteču skaita), kur valdītājas ir pašvaldības vai valsts, bet pārējās ir privātas upes. Taču, neatkarīgi no piederības, patlaban normatīvajos aktos nav noteikti konkrēti upju valdītāju un īpašnieku pienākumi, prasības un atbildība upju efektīvai apsaimniekošanai un pārvaldībai visā valstī.

Projekts sniegs konceptuālu pamatojumu iespējamiem risinājumiem un priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajā regulējumā.

Mērķis: veicināt upju efektīvāku pārvaldību un apsaimniekošanu, lai sekmētu laba stāvokļa sasniegšanu Latvijas virszemes ūdeņos.

Veicamie uzdevumi:
1. Izstrādāt konkrētus konceptuālus tiesību normu pamatojumus un priekšlikumus praktiskai upju pārvaldības un apsaimniekošanas nodrošināšanai.
2. Izvērtēt kaimiņvalstu normatīvo regulējumu publisko un privāto upju pārvaldībā un apsaimniekošanā attiecībā uz upju un to pieguļošo krastu īpašnieku, pašvaldību  un valsts institūciju tiesībām un pienākumiem.
3. Sadarboties ar visām upju pārvaldībā iesaistītām mērķa grupām, organizējot un moderējot diskusiju seminārus par konceptuālo pieeju labākam upju pārvaldības un apsaimniekošanas normatīvajam regulējumam.
4. Izstrādāt rekomendācijas normatīvajā aktā/os iekļaujamajam regulējumam upju pārvaldībai un apsaimniekošanai Latvijā.

Galvenie fakti

  • Īstenotājs: Baltijas Vides Forums
  • Projektu līdzfinansē: Latvijas vides aizsardzības fonds
  • Īstenošanas laiks: 01/2020-12/2027
  • Projekta numurs: 1-08/87/2019

Kontaktpersona

  • Kristīna Veidemane

CITI PROJEKTI

INTENSSS-PA

Projekta mērķis ir atbalstīt valsts un pašvaldību institūcijas enerģijas aspekta ieviešanā telpiskajā plānošanā, kā arī reģionālajā…

Komplekss izvērtējums par sociāli-ekonomiski pamatotiem SEG emisiju samazināšanas risinājumiem klimata politikas ieviešanai

Komplekss izvērtējums par sociāli-ekonomiski pamatotiem SEG emisiju samazināšanas risinājumiem klimata politikas ieviešanai Komplekss izvērtējums par sociāli-ekonomiski…

Mēbeļrūpniecības nozares mazo un vidējo uzņēmumu informētības un sadarbības palielināšana

Vides likumdošanas prasību īstenošanai un konkurētspējas sekmēšanai Baltijas valstīsJa pārstāvat mēbeļu ražošanas uzņēmumu, noteikti esat domājuši,…

LAND4FLOOD

Dabīgie plūdu ūdeņu aiztures pasākumi uz privātām zemēmCOST akcijas mērķis ir iekļaut visaptverošus plūdu riska pārvaldības…
Menu