Klimata pārmaiņas un enerģija

Uzsākam projekta NEXOGENESIS īstenošanu

Ar 2021. gada 1. septembri esam uzsākuši jauna projekta NEXOGENESIS īstenošanu; projekta akronīma atšifrējums latviešu valodā – mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas ūdens-enerģijas-pārtikas-ekosistēmas jomu tvērumā.

Projekta mērķis ir sekmēt politikas izstrādi resursu pārvaldības efektivitātes uzlabošanai ūdens, enerģijas, pārtikas un ekosistēmu jomās. Mākslīgais intelekts un digitālās apmācības būs instrumenti, kuri tiks izmantoti, lai novērtētu ūdens, enerģijas, pārtikas un ekosistēmu savstarpējās mijiedarbības.

Ūdens, enerģija, pārtika un ekosistēmas ir savstarpēji saistītas jomas, kas nodrošina gan resursus, gan dažādus pakalpojumus, kas nepieciešami cilvēka dzīvē. Šīs jomas savukārt ietekmē klimata, nokrišņu un zemes seguma izmaiņas, kā arī ekonomiskā attīstība, lauksaimniecība un pilsētu izaugsme. Cilvēki patlaban izmanto resursus straujāk, nekā tie tiek aizstāti, tādējādi padziļinot resursu un ekoloģisko nepietiekamību. NEXOGENESIS projektā turpmāko četru gadu laikā Nīderlandes institūts IHE Delft un 19 citi projekta partneri veicinās tādas politikas izstrādi un attīstību, kas ietvertu minēto jomu savstarpējo mijiedarbību resursu pārvaldes efektivitātes uzlabošanai un konfliktu mazināšanai starp resursu lietotājiem.

Kompleksās savstarpējās saiknes starp ūdens, enerģijas un pārtikas jomām ne vienmēr ir viegli saprotamas. Savukārt ekosistēmas bieži netiek uztvertas par šīs sistēmas neatņemamu sastāvdaļu. Turklāt katras nozares politika nereti tiek izstrādāta atsevišķi, nepietiekami ņemot vērā citu jomu ietekmi. Šos izaicinājumus NEXOGENESIS projekta partneri risinās kopā ar politikas veidotājiem un zinātniekiem, izstrādājot un iedzīvinot saskaņotu starpnozaru politikas veidošanas sistēmu saistībā ar klimata un sociālekonomiskajām izmaiņām, iesaistīto pušu rīcību un pārrobežu jautājumiem.

Kopumā projektā darbosies 20 organizācijas no tādām valstīm kā Latvija (Baltijas Vides Forums kā vienīgie projekta partneri Latvijā); Nīderlande, Itālija, Vācijas, Spānija, Grieķija, Francija, Zviedrija, Dienvidāfrika, Rumānija, Bulgārija, Beļģija.

20. un 21. septembrī projekta partneri virtuāli tiksies projekta atklāšanas (kick-off) sanāksmē.
Plašāka informācija par projektu un tā aktivitātēm pieejama šeit: https://www.bef.lv/projekti/nexogenesis/


Projektu NEXOGENESIS finansē Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programma “Apvārsnis 2020”.
Projekta numurs: 101003881.