Ūdens resursi

Aicinām piedalīties informatīvajos semināros par virzemes ūdens resursu apsaimniekošanu

Lai palīdzētu uzlabot virszemes ūdeņu kvalitāti, kopā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru un citiem LIFE GoodWater IP projekta partneriem  rīkojam 4 informatīvos seminārus “Vietējās sadarbības un iesaistes iespējas ilgtspējīgai virszemes ūdens resursu apsaimniekošanai” – pa vienam semināram Lielupes, Gaujas, Ventas un Daugavas upju baseinu apgabalam.

Semināru mērķis – veicināt vietējo iniciatīvu grupu sadarbību un informēt par iespējām pieteikt savu ideju ilgtspējīgai ūdens objektu apsaimniekošanai, saņemot  mērķtiecīgu finansiālu atbalstu, lai savā pašvaldībā risinātu ūdens piesārņojuma problēmu ar zemu izmaksu iniciatīvām un pasākumiem (mazo grantu).

Pirmais seminārs – Lielupes baseina apgabala pašvaldību, biedrību, vietējo iniciatīvu pārstāvjiem un citiem interesenetiem – notiks 5. martā, pēc tam tādi paši informatīvie seminaŗi notiks Gaujas (12. martā), Ventas (19. martā) un Daugavas (26. martā) upju baseinu apgabalu interesentiem.

Informācija par semināriem: projekta LIFE GOodWater IP mājaslapā http://goodwater.lv/merktiecigs-finansu-atbalsts-palidzes-mazinat-udens-piesarnojumu

 

Projekta LIFE Goodwater IP (Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai) mērķis ir uzlabot riska ūdens objektu stāvokli Latvijā, īstenojot pasākumus, kas noteikti Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos.