Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

AskREACH projekta noslēguma konferences galvenās atziņas

REACH regulas 33. pants – tiesības zināt, nevis tiesības prasīt!” – AskREACH projekta noslēguma konferences galvenās atziņas pēc vairāk nekā 5 projekta gadiem. 

Tādu augstu amatpersonu, kā, piemēram, Eiropas Parlamenta deputātes Kristelas Šaldemozes (Christel Schaldemose), galvenās atziņas ieskicēja ietvaru projekta noslēguma pasākumam, kas norisinājās Briselē. Eksperti argumentēja – REACH regulas 33. pantam un tā īstenošanai ir jānodrošina, ka Eiropā ražotie un pārdotie izstrādājumi ir droši patērētājiem un videi.

Pēc tam projekta eksperti iepazīstināja ar AskREACH darbības jomu un galvenajiem dažādu pasākumu rezultātiem. Projekta vadītāja vietniece Heidrun Fammler savā uzrunā saka: “Lai REACH regulas 33. pants darbotos, jāiegulda milzīgas pūles komunikācijā. AskREACH projekts to pierādīja, strādājot kopīgi 19 partneriem no dažādām ES valstīm, kas piecu projekta gadu laikā īstenoja daudzas kampaņas dažādām ieinteresētajām pusēm un iztērējot vairāk nekā 5 milj. EUR personālam, mēs varam teikt: Tas ir cilvēks, kas liek REACH 33. pantam darboties.” Klātesošie rūpniecības nozares pārstāvji, valsts iestāžu, vides un patērētāju NVO, kā arī pētniecības organizāciju pārstāvji bija īpaši ieinteresēti uzklausīt pieredzi, kas gūta, intensīvi strādājot ar patērētājiem saistībā ar viņu tiesībām zināt.

Projekta eksperte Dr. Susana Fonseca: “Ņemot vērā milzīgos ieguldījumus informētības veicināšanas kampaņās, AskREACH projekts ir pārsteidzošs piemērs tam, ka tikai informācijas sniegšana patērētājiem automātiski nenoved pie patērētāju uzvedības izmaiņām. Politiķiem ir jāsaprot, ka patērētāji nekad nevar būt vienīgais dzinējspēks pārejai uz produktiem, kas nesatur īpaši bīstamas vielas (SVHC – substances of very high concern). Drīzāk ir svarīgi uzsvērt nozares atbildību un risināt šo jautājumu ar pareiziem instrumentiem un politiku.”

Šajā sakarā konferences dalībnieki uzklausīja arī informāciju par projektā pārbaudīto pieeju ķīmisko vielu izsekojamībai, kas saistīta ar piegādes ķēdes komunikāciju. Pēc projekta eksperta Dr. Juliana Šentena (Dr. Julian Schenten) domām, “liekot uzņēmumiem zināt, kādas ķīmiskās vielas ir to ražojumos, tostarp arī potenciālās īpaši bīstamās vielas (SVHC), šī pieeja varētu kļūt par izšķirošu – ne tikai lai beidzot nodrošinātu REACH 33. panta ievērošanu, bet arī lai sasniegtu aprites ekonomikas vīziju”. Nesen publicētajā projekta ziņojumā ir izklāstīti galvenie pasākumi, kas politikas veidotājiem un nozarei jāveic, lai ieviestu izsekojamību.

Augsta līmeņa ekspertu grupa, kurā piedalījās Jonath Blokker-Rowe (Eiropas Komisija), Triin Kaup (EURATEX), Ulrike Kallee (BUND) un Frauke Stock (Vācijas Vides aģentūra – UBA), apsprieda ķīmisko vielu politikas nākotnes perspektīvas . Savukārt konferences noslēgumā norisinājās uzņēmumu apbalvošana – balvas tika pasniegtas 2 nominācijās.

  • Cervera AB un Tchibo GmbH tika apbalvoti kā “Informētākais tirgotājs par īpaši bīstamām vielām
  • Abena A/S un VAUDE Sport GmbH & Co.KG – kā AskREACH “Labākais komunikācijas veicējs piegādes ķēdē“.

Konferences noslēgumā projekta vadītājs Dr. Ioannis Dosis secināja: “LIFE AskREACH projekts veicināja īpaši bīstamu vielu (SVHC) aizstāšanu izstrādājumos, pulcēja kopā dažādas ieinteresētās puses un iesaistīja tās auglīgās diskusijās, kas bija saistītas, bet neaprobežojās vien ar REACH 33. panta īstenošanu. Tas sniedza vērtīgas atziņas ne tikai labākai politikas izstrādei un īstenošanai, bet arī veicināja informācijas plūsmu par ķīmiskajām vielām starp nozari, piegādātājiem un patērētājiem.”

Aktivitāte veikta LIFE programmas projektā “Nodrošināt REACH regulā noteiktās patērētāju tiesības saņemt informāciju par vielām izstrādājumos, izmantojot IT rīkus” (AskREACH).