Klimata pārmaiņas un enerģija

Dabisko kāpu atjaunošana kā pielāgošanās klimata pārmaiņām

Pagājušonedēļ Barselonā projekta IMPETUS Latvijas komanda (pārstāvji no Baltijas Vides Foruma, Zemgales plānošanas reģiona un Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra) piedalījās IMPETUS projekta ikgadējā sanāksmē un mācību ekskursijas laikā iepazinās ar dabisko kāpu atjaunošanas aktivitātēm Vidusjūras piekrastē.

Līdzšinējās aktivitātēs La Pleteras (Spānija) pludmales apkaimē tika likvidēta daļēji uzbūvētā promenāde, ceļi, ēkas un būvgruži, kas purvainajā vietā bija atrodami pamestu būvdarbu dēļ. Izveidotie smilšu aizturētāji veicināja smilšu uzkrāšanos, un kāpas augstums būtiski pieauga, tika uzlabots arī kāpu sistēmas stāvoklis un lagūnas ekosistēmas kvalitāte. Šis process ir visai unikāls, jo ietvēra ievērojamas pamestas urbanizētas teritorijas dekonstrukciju. Turklāt tas ir arī pierādījums tam, ka ir iespējama ekosistēmas pilnīga atjaunošana pēc tam, kad teritorija ievērojami tikusi pakļauta antropogēnai ietekmei un slodzei (šajā situācijā – daļējai apbūvei).

Kāpu atjaunošanās process, izmantojot dabā balstītos risinājumus, svarīgs, lai pielāgotos tādiem klimata pārmaiņu procesiem, kā piemēram,  jūras ūdens līmeņa celšanās un spēcīgas vētras. Jau pašlaik atjaunotā teritorija uzlabo konkrētās zonas noturību pret spēcīgākām vētrām.

Aktivitātēs tika atjaunoti arī vairāki Biotopu direktīvas biotopu tipi, piemēram, “Viengadīgu augu sabiedrības dūņainās un zemās smilšainās pludmalēs, ” Vidusjūras iesāļo augšņu pļavas (Juncetalia maritimi)” (1410), ” Vidusjūras un termoatlantiskās piekrastes halofīlie krūmāji (Sarcocornetea fruticosi) (1420) un prioritārais biotops “Piekrastes lagūnas” (1150*). Tādējādi ar līdzšinējām aktivitātēm tika uzlabota piekrastes lagūnu, kāpu un sāļūdens biotopu aizsardzības statusu un darbību.

IMPETUS projektā plānots turpināt kāpu atjaunošanu arī civtiet Vidusjūras piekrastē Spānijā.

Projekts “Dinamiska informācijas pārvaldība klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumiem starpnozaru ietvarā Eiropas reģionos” (IMPETUS) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotāciju līgumu Nr. 101037084.