Ūdens resursi

Mazo grantu 3. kārtā saņemti 7 pieteikumi

Saņemtas septiņas idejas konkursa „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” 3. uzsaukumā

Lai turpinātu uzlabot ūdensobjektu kvalitāti Latvijā,  Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs  (LLKC) sadarbībā ar partneriem LIFE GOODWATER IP projektā aicināja iedzīvotājus, uzņēmējus, lauksaimniekus, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas u. c. 14.04.2023.  pieteikties konkursa „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” 3. uzsaukuma pirmajam posmam, iesniedzot īsus idejas pieteikumus.

Grantu konkursa 3. uzsaukuma pirmajam posmam pieteicās 7 pretendenti par kopējo summu 54 000 EUR.

Ideju pieteikumi:

  • vismaz 8 koku sanesumu, kritušo koku un atkritumu likvidēšanu upē;
  • piesārņojošo vielu fosfora (P) un slāpekļa (N) noplūdes novēršanu notekūdeņu attīrīšanas stacijā, notekūdeņu attīrīšanai izmantojot inovatīvu minerālmateriālu;
  • ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanu un plūdu regulēšanu, pļaujot niedres un no ezera iztekošo upi attīrot no aizauguma un novācot bebru izveidotos dambju sanesumus;
  • niedru pļaušanu un izvākšanu ezerā, tās žāvējot, smalcinot un šķeldojot, iegūto materiālu izmantojot publiskās ārtelpas apstādījumu mulčēšanai un pasargāšanai no nezālēm un dažādiem kaitēkļiem;
  • upes attīrīšanu no koku sanesumiem, t. sk. no atkritumiem;
  • ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanu ar aļģu palīdzību;
  • upes caurtekas pārbūvi.

Komisija līdz 03.05.2023. veiks saņemto pieteikumu izvērtēšanu pēc noteiktiem kritērijiem, arī šajā grantu konkursa uzsaukumā galveno uzmanību pievēršot inovitātei un sadarbības grupas partneru sastāvam, kā arī projekta tēmas atbilstības piemērotību konkursa prioritātēm, idejas pielietojuma pārneses potenciāla diapazonam un projekta kvalitātei. Pēc izvērtēšanas komisija uz 3. uzsaukuma otro posmu izvirzīs pretendentus, kas atbildīs projekta konkursa noteiktiem kritērijiem.

Informācija sagatavota, īstenojot LIFE integrēto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija par LIFE GoodWater IP projektu: https://goodwater.lv