Jūras un sauszemes sasaistes nodrošināšana telpiskās plānošanas procesā Baltijas jūras reģionā, izmantojot ekosistēmu pakalpojumu pieeju

Sauszemes un jūras mijiedarbība un uz ekosistēmām balstīta pieeja ir jēdzieni, kas ņem vērā cilvēka ietekmi uz piekrastes teritorijām un cenšas integrēt ilgtspējības un resursu efektivitātes aspektus jūras teritorijas plānošanā. Projekta mērķis ir atbalstīt izpratnes uzlabošanu un iekļaušanu zemes un jūras mijiedarbības un uz ekosistēmām balstītas pieejas principos jūras un sauszemes teritorijas plānošanā, lai veicinātu saskaņotu pārvaldību Baltijas jūras piekrastes zonās.

Projekta partneri izstrādāja plašāka mēroga reģionālo projektu, kas parāda koncepciju īstenošanu, izmantojot vairākus pilotpētījumus, kuros aplūkoti šādi jautājumi: piekrastes procesi (nogulumu plūsmas un viļņi) un to mijiedarbība ar klimata pārmaiņām ( erozijas riski) un cilvēku darbības (piemēram, ostu attīstība); piekrastes ainavas kā būtiska Zilās izaugsmes sastāvdaļa un to loma tūrisma attīstībā un piekrastes kopienu labklājībā; plūsmas sateces baseinos, piekrastē un jūrā (piemēram, lai samazinātu ūdens piesārņojuma problēmas) un gudra, novatoriska un ilgtspējīga jūras resursu izmantošana (piekrastes vēja parku attīstības potenciāls).

Projekta  galvenās aktivitātes:
• sagatvots pārskats par projekta idejas atbilstību politikai. Šī darbība ietver ES, Baltijas jūras reģionālās, valsts un reģionālās politikas dokumentu un attiecīgo tiesību aktu pārbaudi un analīzi par jūras telpisko plānošanu un ekosistēmu pieejas faktisku izmantošanu tās praktiskajā īstenošanā;
• sagatvots neseno un pašreizējo papildinošo projektu pārskats. Šī darbība ietver starptautisko, pārrobežu, LIFE, Horizon2020 programmu un citu attiecīgās jomas un reģiona projektu attiecīgo datu bāzu pārbaudi. Šajā darbībā apkopotā informācija tiks pievienota kopējai datu bāzei;
• sagatvots pārskats par izmantotajām metodēm un metodēm attiecībā uz ekosistēmu pakalpojumiem, uz ekosistēmām balstītu pārvaldību un zili zaļo infrastruktūru politikas izstrādē un īstenošanā. Aktivitātes mērķis ir iegūt pārskatu par pieejām, metodēm un instrumentiem, kas līdz šim ir izmantoti projektos, kas saistīti ar apskatītajām jomām, un noteikt problēmas un vajadzības, kas jāattīsta un jāīsteno projekta kontekstā;
• identificēti un raksturoti potenciālie projekta partneri Baltijas jūras reģionos un ārpus tiem, lai pievienotos projekta konsorcijam. Tāpat izstrādāts projekta darba plāns un budžets, nosakot darba paketes, darbības, rezultātus, laika grafiku un projekta budžetu, kas strukturēts atbilstoši visizplatītākajām budžeta pozīcijām;
• veikta finansējuma iespēju izpēte.

Galvenie fakti

  • Vadošais  partneris: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
  • Partneri: Baltijas Vides Forums-Latvija, Tallinas universitāte; Polijas Okeonoloģijas institūts.
  • Projektu līdzfinansē: Eiropas Ekonomikas zonas grants
  • Īstenošanas laiks: 09/2017-08/2018

Kontaktpersona

  • Anda Ruskule

CITI PROJEKTI

mobile2020

Vairāk riteņbraukšanas mazajās un vidēja izmēra pilsētās Centrālās un Austrumeiropas valstīs līdz 2020.gadam Projekta mērķis: Lai…
Placeholder

Patērētāju informēšana par sadzīves ķīmijas produktu riskiem cilvēka veselībai un videi

Patērētāju informēšana par sadzīves ķīmijas produktu riskiem cilvēka veselībai un videi Projekta mērķi: Paaugstināt patērētāju informētības…

LIFE GOODWATER IP

Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai Virszemes ūdeņi ir nozīmīga ekosistēmas…
Placeholder

EEFIBEL

Baltkrievijas energoefektivitātes informācijas tīkls Projekta mērķis ir paaugstināt informētības un zināšanu līmeni, kā arī paplašināt informācijas…