Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Starptautisks seminārs par bīstamajām vielām būvmateriālos

Ilgtspējīga būvniecība rada pamatu ilgtspējīgai, veselīgai un drošai pilsētai. Tomēr vielas, kas rada bažas, ir sastopamas ļoti daudzos būvmateriālos un izstrādājumos – no grīdas seguma līdz izolācijai, paklājiem, galdniecības izstrādājumiem, krāsām un pārklājumiem, mēbelēm un audumiem. Šīs bīstamās vielas no būvmateriāliem var izskaloties un radīt negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi. Daļa no problēmas ir zināšanu trūkums par bīstamību, bet daļa – tiesību aktu nepilnības.

Helsinku pilsētas Vides dienesta ģenerāldirektors Esa Nikunens norādīja, ka starp vērienīgajiem klimata un aprites ekonomikas mērķiem Helsinki par augstu prioritāti ir izvirzījuši arī atbildīgu iepirkumu stratēģiju. Ņemot vērā straujo attīstību lielpilsētas centrā, Helsinki ir atzinuši, ka būvniecība ir viena no galvenajām iepirkumu grupām ar lielu ietekmi uz iedzīvotājiem un vidi. Lai panāktu aprites un oglekļa ziņā neitrālas ēkas, kā arī aizsargātu Baltijas jūru, Helsinki uzskata, ka ir nepieciešams pievērsties arī bīstamo vielu jautājumiem būvniecībā.

Lai aktualizētu šīs problēmas un pārrunātu iespējamos risinājumus, pagājušonedēļ, 26. aprīlī, Helsinkos notika starptautisks seminārs “Bīstamās vielas būvmateriālos – būtisks jautājums ilgtspējīgas būvniecības jomā”.

Seminārā tika akcentētas labās pieredzes ilgtspējīgā un bez toksisku vielu klātbūtnes (toxic -free) ēku būvniecībā, tika prezentēti labie piemēri no Helsinku pašvaldības dienas centra renovācijas un arī Vācijas Auraplan arhitektu pieredze (Christiane v. Knorre) –  kas jāņem vērā, lai izvairītos no bīstamām vielām būvniecības procesā, izšķirošās fāzes būvniecībā un plānošanas procesā, kad tiek pieņemts lēmums par izmantotajiem materiāliem, izmaksu aspekti. Pārrunāti tika arī kritiskie aspekti celtniecībā un materiālos, projektu pieredze saistībā ar bīstamo vielu aizvietošanas potenciālu būvmateriālos.

Apvienotās Karalistes organizācijas Bioregional pārstāvis Stewart Muir prezentēja UNEP (ANO Vides programma) izstrādātās vadlīnijas par netoksiskiem būvniecības materiāliem, kas ir plašs un noderīgs informācijas avots dažādiem profesionāļiem. Organizācija ir izstrādājusi ilgtspējīgu produktu kritērijus, arī publisko iepirkumu vadlīnijas attiecībā uz būvniecības materiāliem, piedāvā arī plašu informācijas klāstu par ekoinovācijām, publiski pieejamus materiālus, paraugus dokumentiem, konsultācijas: https://www.bioregional.com/

Seminārā piedalījās pašvaldību pārstāvji no Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Latvijas, Igaunijas kā arī eksperti no nevalstiskajām organizācijām, ķīmisko vielu eksperti, universitātes, konsultanti un arhitekti.

Dažas atziņas:

  • Helsinku pašvaldības pārstāvis savā atklāšanas runā uzsvēra veco būvmateriālu problemātiku – neiespējami pārstrādāt būvniecības materiālus no vecajām ēkām, jo tajos ir daudz bīstamu vielu. Cilvēki ir pakļauti vielu iedarbībai ēkās, mēbelēs – to apjoms ir liels.
  • Helsinku pašvaldības pieredze rāda, ka renovēt ēku, izmantojot ekomarķētus materiālus, ir par aptuveni 10% dārgāka nekā parastajā renovācijā.
  • Dažādās valstīs ir atšķirīgas prasības saistībā ar būvniecības atļaujām, prasībām un kontroli, kā arī pašu projektēšanas & būvniecības procesu.
  • Pārrunāti arī dažādi jomas izaicinājumi: informācijas trūkums par materiālu ķīmisko vielu sastāvu, nepietiekama komunikācija būvniecības materiālu piegādes ķēdē visos piegādes ķēdes posmos, ekspertu trūkums pašvaldībās, kas varētu spēt sagatavot atbilstošas tehniskās specifikācijas un iepirkumu dokumentus attiecībā uz drošiem un netoksiskiem materiāliem, kā arī izmaksu aspekts.

Seminārs organizēts INTERREG projektā “Bīstamo vielu samazināšana būvniecībā, lai saglabātu ūdens vidi, aizsargātu cilvēku veselību un nodrošinātu ilgtspējīgu būvniecību” (NonHazCity3, #C014).