Ūdens resursi

Aicinām izzināt Land-Sea-Act projekta karšu pārlūku

Lietotājiem pieejama Land-Sea-Act projekta karšu pārlūka atjaunotā versija. Karšu pārlūks sniedz iespēju iepazīties ar projektā veikto Dienvidkurzemes piekrastes novērtējumu, piedāvātajiem risinājumiem jūras vēja parku un tūrisma attīstībai, kā arī pētījumā izmantotajām metodēm.

Interreg projekts “Sauszemes-jūras resursu sasaiste Zilās izaugsmes sekmēšanai piekrastē” (akronīms Land-Sea-Act) pēta jūras un sauszemes mijiedarbības un tiecas tuvināt piekrastes pārvaldībā iesaistītās puses un iedzīvotājus, lai risinātu ar jūras plānošanu un piekrastes teritoriju attīstību saistītus izaicinājumus. Latvijā kā projekta izpētes teritorija ir izvēlēta Dienvidkurzemes piekraste, kur tiek meklēti risinājumi, kā sabalansēt nacionālās intereses vēja enerģijas ieguvei jūrā un vietējās intereses saglabāt piekrastes ainavu un sekmēt tūrisma attīstību.

Karšu pārlūks ir interaktīvs. Tajā ir pieejama gan tekstuālā informācija par pētījuma teritoriju, pētījumā izmantotajām metodēm un rezultātiem, gan arī interaktīvas kartes. Kartēs ir iekļauta nozīmīgākā telpiskā informācija par izpētes teritoriju, telpiski attēloti projektā veiktie Dienvidkurzemes piekrastes ekosistēmu pakalpojumu un ainavu novērtējumi, kā arī izstrādātie optimālie risinājumi vēja parku izvietošanai jūrā un ainavu vērtībās balstītai ilgtspējīgai tūrisma attīstībai.

Land-Sea-Act karšu pārlūks ir demonstrēts vairākās konferencēs, ieinteresēto pušu semināros un citos pasākumos, kur tas atzīts par efektīvu rīku ieinteresēto pušu iesaistei un projekta rezultātu nodošanai speciālistiem un plašākai sabiedrībai, tas ir pieejams  latviešu un angļu valodā.

Karšu pārlūkā pieejamā informācija varētu būt īpaši noderīga plānotājiem, lēmumu pieņēmējiem un citiem speciālistiem, kas:

1) strādā ar sauszemes un jūras telpas attīstības jautājumiem Dienvidkurzemes piekrastē (jo īpaši tūrismu, jūras vēja parku attīstību) un vēlas dziļāk izprast teritorijas specifiku un to, kā veidot sabalansētu teritorijas attīstību;

2) vēlas vispārīgi iepazīt un izprast dažādas metodes, ko iespējams izmantot attīstības plānošanā, lai sabalansētu jūras-sauszemes mijiedarbību.

Pieeja karšu pārlūkam: https://experience.arcgis.com/experience/2447e76e306a4e68bf82323e33b72b26/page/LV/