Ilgtspējīga mobilitāte

Atklātā atlase pašvaldībām SUMBA+ mobilitātes punktu izveidošanas izpētei

Aicinām pašvaldības iesaistīties un līdz 2021. gada 31. maijam iesniegt pieteikumu SUMBA+ mobilitātes punktu izveidošanas izpētē.

Projekta SUMBA+ mērķis ir turpināt SUMBA projektā iesāktās aktivitātes – pilnveidot ilgtspējīgu mobilitāti, fokusējoties uz SUMBA rezultātu praktiskajiem aspektiem. SUMBA+ ietvaros tiks veikta mobilitātes punktu īstenošanas iespējamības izpēte (feasibility study) 1-3 mobilitātes punktiem Rīgas metropoles areāla (RMA) teritorijā.

Mobilitātes punkti ir dažādu līmeņu transporta mezgli ar pamatuzdevumu ikvienam to lietotājam nodrošināt ērtus dažādu transporta veida savienojumus vienkopus, piedāvājot alternatīvus pārvietošanās veidus (t.sk.koplietošanas transportlīdzekļus) un mazinot nepieciešamību izmantot privāto autotransportu.

Konkrētās SUMBA+ projekta aktivitātes mērķis ir identificēt 1 – 3 potenciālās mobilitātes punktu vietas kādā no trim mobilitātes punktu kategorijām: reģionālais, pilsētas vai mikro-mobilitātes punkts.

Mobilitātes punktu kategorijas un detalizācija:

  1. Reģionāls mobilitātes punkts: galvenais transporta mezgls, lai nokļūtu no reģioniem uz Rīgu, neizmantojot privāto auto; starppilsētu autobusu galapunkts un autoosta un/vai dzelzceļa stacija.
  2. Pilsētas mobilitātes punkts: savieno dažādus pilsētas sabiedriskā transporta veidus un/vai maģistrālos maršrutus; daļa no pilsētas sabiedriskā transporta tīkla, pēc iespējas apvienoti vairāki sabiedriskā transporta veidi vai viena veida (piemēram, autobusa) maģistrālie maršruti, rekomendētais izvietojums populāros ikdienas galamērķos, apkaimju un pakalpojumu centros, tirdzniecības vietās, populāros rekreācijas un tūrisma objektos.
  3. Mikromobilitātes punkts: mazākais MP veids vietās, kur nav pieejams sabiedriskais transports, koplietošanas transportlīdzekļu pakalpojumu (t.sk. elektrisko) nodrošināšanas vieta, rekomendētais izvietojums pie biroju centra, izglītības iestādes, daudzdzīvokļu nama/-iem, lielas privātmāju teritorijas, svarīga kultūras vai rekreācijas objekta.

Plašākai informācijai par mobilitātes punktu kategorijām un indikatīvajām mobilitātes punktu atrašanās vietām aicinām izmantot Mobilitātes punktu izvietošanas un izveidošanas plānu.

Plānots, ka SUMBA+ mobilitātes punktu izveidošanas izpēte ietvers tehniskos, infrastruktūras, normatīvo regulējumu, finanšu un pārvaldības aspektus katrai no potenciālajām mobilitātes punktu vietām, lai priekšizpētes ceļā novērtētu potenciālo ietekmi, atdevi un izmaksu pamatotību.

Savukārt no pašvaldības nepieciešamais ieguldījums konkrētās vietas izveidošanas izpētē būs informācijas nodrošināšana par sociālajiem aspektiem, konkrētās pašvaldības iedzīvotāju mobilitātes vajadzībām un citiem lokāliem apstākļiem. Šī iesaiste vajadzīga, lai iegūtu pilnvērtīgu informāciju lēmuma pieņemšanai par mobilitātes punktu izveidošanu.

Mobilitātes punktu izveidošanas izpētes indikatīvais laiks ir no 2021. gada jūnija līdz 2021. gada septembrim, līdz ar to, šajā laika posmā sagaidāma arī pašvaldību līdzdarbošanās izpētes procesā.

Lai izvēlētos Rīgas metropoles areālā esošās potenciālo mobilitātes punktu vietas, kurām tiks veikta mobilitātes punktu izveidošanas izpēte, pieņemts lēmums rīkot atklātu atlasi. Ņemot vērā administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ietekmi, pašvaldību saraksts, kuras var pieteikties izveidošanas izpētei, norādīts tabulā.

Nr. Pašvaldība pēc ATR Pašvaldības pirms ATR, uz kurām attiecas RMA mobilitātes punktu izveidošanas izpētes atklātā atlase
1 Rīgas pilsēta Rīgas pilsēta
2 Jūrmalas pilsēta Jūrmalas pilsēta
3 Tukuma novads tikai Tukuma pilsēta, Smārdes un Lapmežciema pagasti
4 Jelgavas pilsēta Jelgavas pilsēta
5 Jelgavas novads tikai Cenu un Ozolnieku pagasti
6 Mārupes novads Mārupes un Babītes novadi
7 Olaines novads Olaines novads
8 Ķekavas novads Ķekavas un Baldones novadi
9 Salaspils novads Salaspils novads
10 Ogres novads Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes pilsētas, Tīnūžu un Ogresgala pagasti
11 Ropažu novads Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads (tostarp Vangažu pilsēta)
12 Siguldas novads Inčukalna pagasts un Siguldas pilsēta
13 Ādažu novads Ādažu un Carnikavas novadi
14 Saulkrastu novads tikai Saulkrastu pilsēta un pagasts
15 Bauskas novads tikai Iecavas novads

Viena pašvaldība var iesniegt pieteikumu viena mobilitātes punkta izveidošanas izpētei kādā no trim norādītajām kategorijām. Pieteikumus aicinām iesniegt jauno pašvaldību robežās.

Pašvaldību pieteikumus izvērtēs biedrības “Baltijas Vides Forums” un Rīgas plānošanas reģiona pārstāvji.

Atklātās atlases process:

  • Dalības uzaicinājums un pieteikuma veidlapa tiek publicēta  https://www.bef.lv/  un http://rpr.gov.lv/  , kā arī izsūtīta Rīgas metropoles areāla pašvaldībām.
  • Pašvaldība deleģē kontaktpersonu un iesniedz aizpildīto pieteikuma veidlapu par vienu no mobilitātes punktu kategorijām (reģionāls, pilsētas, mikro).
  • Pašvaldību atlasi veic tikai pēc pieteikuma veidlapā sniegtās informācijas.
  • Gadījumā, ja pašvaldību interese nebūs pietiekami augsta, pašvaldības tiks uzrunātas individuāli.
  • Pašvaldībām pieteikumi līdz gada 31. maijam (ieskaitot) jānosūta uz e-pastu: liga.pakalna@bef.lv .

Pieteikuma veidlapa.

Aktivitāte veikta INTERREG projekta “Ilgtspējīga mobilitāte pilsētvidē un ikdienas mobilitātes praktiskie aspekti”
(SUMBA+) (Līgums Nr. X024) ietvaros.