Augsta riska ķīmiskās vielas izstrādājumos Latvijā

Projekta mērķis: Iegūt padziļinātu informāciju par augsta riska ķīmiskajām vielām izstrādājumos, kuri nopērkami Latvijā, lai veicinātu Vides politikas īstenošanas mērķu sasniegšanu par ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu.

Augsta riska ķīmisko vielu atrašanās izstrādājumu sastāvā rada bažas saistībā ar šo izstrādājumu drošas lietošanas aspektiem, gan arī attiecībā uz atbilstīgu atkritumu apsaimniekošanas praksi un vielu atgūšanu aprites ekonomikas kontekstā. Baltijas Vides Foruma iepriekš īstenoto projektu rezultāti parāda, ka vairākas vielas, kuru izmantošana nav atļauta saskaņā ar starptautisko regulējumu, tomēr ar ticamu varbūtību var atrasties izstrādājumu sastāvā, kas paredzēti gan profesionālajiem lietotājiem, gan plašam patērētāju lokam (piemēram, būvmateriālos, elektroprecēs un IT aprīkojumā, gan arī daudzveidīgajā plastmasas izstrādājumu klāstā).

Augsta riska ķīmiskās vielas tiek pievienotas izstrādājumu izgatavošanas procesā, lai nodrošinātu izstrādājumiem vēlamās īpašības, piemēram, ugunsizturību, mitruma aizsardzību. Ražošanas uzņēmumos šīs vielas atrodas vienuviet, un atbildīgās institūcijas kontrolē to ražošanas procesus un darbības apstākļus. Tomēr augsta riska ķīmiskās vielas ar izstrādājumiem tiek izplatītas caur tirdzniecības ķēdēm, tādējādi izkliedējoties pa daudzām tirdzniecības vietām, turklāt šo vielu apjoms palielinās līdz ar izstrādājumu ievešanu no citām ES valstīm un izstrādājumu importu no trešajām valstīm. Ievērojot izstrādājumu apjomu, daudzveidību un to izkliedi, praktiskā tirgus uzraudzība ir ierobežota un diemžēl informācija par augsta riska ķīmiskajām vielām izstrādājumos bieži ir nepilnīga. Ievērojot plašo izstrādājumu lietotāju loku, notiek augsta riska ķīmisko vielu izkliedes tālāka paplašināšanās. Profesionālo gala lietotāju darbību ar izstrādājumiem, iekļaujot arī ķīmisko vielu uzraudzību, kontrolē atbildīgās institūcijas. Savukārt plaša patēriņa preču izmantotājiem pašiem jārūpējas par izstrādājumu drošu lietošanu, lai iespēju robežās samazinātu augsta riska ķīmisko vielu atbrīvošanos no izstrādājumiem. Izstrādājumu lietošanas fāzē radušās emisijas nonāk vidē, tādējādi negatīvi ietekmējot vides kvalitāti un potenciāli radot apdraudējumu cilvēku veselībai.

Projektā risināmā problēma ir nepilnīga informācijas un pētījumu bāze par prioritāro augsta riska ķīmisko vielu klātbūtni izstrādājumos. Šāda informācijas bāze nepieciešama, lai nodrošinātu informētības līmeņa paaugstināšanu par augsta riska ķīmiskajām vielām izstrādājumos, kā arī lai sekmētu pasākumu noteikšanu un īstenošanu vides piesārņojuma samazināšanai.
Galvenie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti:
 • informācijas apkopojums par augta riska ķīmisko vielu klātbūtni izstrādājumos, tādējādi veidojot aptverošu informācijas bāzi, lai varētu izvēlēties labākos risinājumus negatīvo efektu samazināšanai no šīm vielām uz cilvēku veselību un vidi
 • ES Ātrās brīdināšanas sistēmas bīstamu nepārtikas preču jomā Rapex datu analīze, lai iegūtu priekšstatu par noteiktu vielu potenciālo klātbūtni arī citos līdzīgos izstrādājumos
 • Aptauja izstrādājumu piegādātājiem par komunikāciju un tās saturu, saistībā ar izstrādājumu sastāvā esošajām ķīmiskām vielām, lai sistematizētā veidā noskaidrotu, par komunikāciju un informācijas sniegšanu starp piegādes ķēdē iesaistītajām pusēm
 • Aptveroša patērētāju aptauja, lai novērtētu sabiedrības informētību, ieinteresētību un gatavību iesaistīties, lai samazinātu augsta riska ķīmisko vielu ietekmi no patērētāju lietotajiem izstrādājumiem
 • Sadarbība ar iesaistītajām pusēm, organizējot diskusijas saistībā ar augsta riska ķīmisko vielu klātbūtni izstrādājumos.
Paveiktais:
 1. 13. aprīlī tiešsaistē organizēta ekspertu sanāksme par augsta riska bīstamajām ķīmiskajām vielām izstrādājumos, kurā prezentēti:

2. 19. maijā klātienē tika organizēta otrā ekspertu sanāksme par augsta riska bīstamajām ķīmiskajām vielām izstrādājumos, kurā prezentēti:

Ziņojumi:
 1. Augsta riska bīstamās vielas izstrādājumos
 2. RAPEX datu analīze
 3. Latvijas iedzīvotāju attieksme un informētība par īpaši bīstamajām ķīmiskajām vielām
 4. Uzņēmumu aptaujas rezultāti

Galvenie fakti

 • Īstenotājs: Baltijas Vides Forums
 • Projektu finansē: Latvijas vides aizsardzības fonds
 • Īstenošanas laiks: 04/2021 – 05/2022
 • Projekta numurs: Nr.1-08/183/2020

Kontaktpersona

 • Agnese Meija-Toropova

CITI PROJEKTI

SmartLiving

Nevalstisko organizāciju sadarbības stiprināšana un pieredzes apmaiņa ekoloģiska dzīvesveida veicināšanā Projekta mērķis Projekta mērķis ir stiprināt…

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par klimata pārmaiņām un enerģiju (sadaļa tiek papildināta):…
Placeholder

BaltActHaz

Baltijas valstu aktivitātes prioritāro bīstamo vielu piesārņojuma samazināšanai Baltijas jūrā Galvenais mērķis: atbalstīt Baltijas valstis ES…
Placeholder

Metālapstrādes nozares mazo un vidējo uzņēmumu informētības un sadarbības palielināšana

Vides likumdošanas prasību īstenošanai un konkurētspējas sekmēšanai Baltijas valstīs Ja pārstāvat metālapstrādes uzņēmumu, noteikti esat domājuši,…
Menu