Ūdens resursi

Sanāksme “Ainava kā piekrastes attīstības resurss”

2020. gada gada 25. septembrī Liepājā tika organizēta otrā ieinteresēto pušu sanāksme “Ainava kā piekrastes attīstības resurss”, kuras mērķis definēt ilgtermiņa mērķus un redzējumu līdzsvarotai jūras un sauszemes resursu izmantošanai Dienvidkurzemē, kā arī iezīmēt iespējamos scenārijus šī mērķa sasniegšanai.

Sanāksmes sākumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departamenta pārstāvis M. Grels īsumā iepazīstināja ar projekta LandSeaAct līdz šim paveikto, galvenajām īstenotajām aktivitātēm un turpmāk plānoto. Pēc tam Baltijas Vides Foruma eksperts I. Vinogradovs prezentēja piekrastes ainavu un ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu Dienvidkurzemē: iekšzeme, liedags, jūra, kurā raksturoja ainavu telpu iedalījumu, ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu un mijiedarbības analīzi.Tad Baltijas Vides Foruma eksperte A. Ruskule prezentēja apzinātos izaicinājumus un ieinteresēto pušu redzējumu saistībā ar jūras izmantošanu un piekrastes tūrisma attīstību Dienvidkurzemē, minot galvenos izaicinājumus, ieinteresēto pušu aptaujas rezultātus un mērķi – sekmēt ilgtspējīgu piekrastes teritoriju attīstību, līdzsvarojot  atjaunojamās (vēja) enerģijas ieguves intereses jūrā ar piekrastes tūrisma attīstību, ainavas vērtību un vides kvalitātes saglabāšanu.

Turpinājumā Baltijas Vides Foruma eksperte K. Veidemane iepazīstināja ar ilgtermiņa mērķiem līdzsvarotai jūras un sauszemes resursu izmantošanai Dienvidkurzemē un ar scenāriju izstrādes pieeju un grupu darba uzdevumu. Tad sanāksmes dalībnieki turpināja darbu 4 interaktīvajās darba grupās, kopīgi diskutējot un pārrunājot iespējamo alternatīvo ceļu jeb scenāriju izstrādi un vērtējot piedāvāto scenāriju ietekmes.

Pasākuma noslēdzošajā daļā darba grupu pārstāvji prezentēja savas grupas redzējumu visiem dalībniekiem, visi 4 scenāriji tiks izmantoti, lai turpinātu projekta darbu pie scenāriju un stratēģisku risinājumu izstrādes, kā sabalansēt atjaunojamās (vēja) enerģijas ieguves intereses jūrā ar piekrastes tūrisma attīstību, ainavas vērtību un vides kvalitātes saglabāšanu.

Fotogalerija no pasākuma.

Projekta Land-Sea-Act mērķis: tuvināt piekrastes pārvaldībā un plānošanā iesaistītās puses, lai rastu risinājumus jūras plānošanai un jūru saistītās ekonomikas jeb “zilās” ekonomikas izaugsmes izaicinājumiem un izstrādātu Zilās izaugsmes un piekrastes daudzlīmeņu pārvaldības programmu. Plašāka informācija par Land-Sea-Act projektu lasāma šeit.