Klimata pārmaiņas un enerģija

Starptautiskā ekspertu sanāksme „WEFE kopsakarību izpētei un sasaistei Lielupes upes baseinā“

Ūdens apsaimniekošana, enerģijas un pārtikas ražošana, kā arī ekosistēmas ir savstarpēji saistītas jomas un veido vienotu sistēmu, kas mijiedarbojas ar klimata faktoriem un sociāli-ekonomiskajiem virzītājspēkiem. Resursu pieejamība un kvalitāte šajās jomās, kā arī izvirzītie politikas mērķi un instrumenti var veicināt vai kavēt ekonomisko attīstību gan valsts gan reģionālajā līmenī. Lai efektīvi pārvaldītu resursus un mazinātu konfliktus starp resursu izmantotājiem, atbilstīgajām nozaru politikām jābūt izveidotām tā, lai iekļautu jomu savstarpējās sasaistes dažādos līmeņos.

Ar mērķi pārrunāt iepriekšminēto jomu savstarpējās saiknes un mijiedarbības, 10. februārī tika rīkota starptautiska attālinātā sanāksme „Ūdens-enerģijas-pārtikas-ekosistēmas (WEFE) kopsakarību izpēte un sasaiste Lielupes upes baseinā“, kurā tikās gan NEXOGENESIS projekta partneri, gan eksperti un iesaistītās puses no Latvijas un Lietuvas.

Lielupes upju baseina apgabals Latvijas un Lietuvas teritorijā ir viena no NEXOGENESIS projekta pilot-teritorijām. Projektā plānots aptvert ūdens apsaimniekošanas, enerģijas un pārtikas ražošanas, ekosistēmu un klimata jomas, lai izpētītu dažādu politiku savstarpējās ietekmes risinājumu rašanai. Ņemot vērā dažādus klimata pārmaiņu un sociālekonomiskos attīstības scenārijus, īpaši aicinātas paust savu viedokli pa šī starpvalstu upes baseina apsaimniekošanas uzlabošanu būs visas iesaistītās puses: politikas veidotāji, uzņēmēji, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, lauksaimnieki, aktīvisti un Lielupes upes baseina teritorijas iedzīvotāji.

Sanāksmes saturs (visas prezentācijas angļu valodā):

Paldies sanāksmes dalībniekiem par aktīvo līdzdalību!

Latvijā jau ir uzsākta diskusija (27.01.2022) par ūdens apsaimniekošanas, enerģijas un pārtikas ražošanas, kā arī ekosistēmu (WEFE) savstarpējām ietekmēm Lielupes upju baseinā pašvaldību un reģiona attīstības kontekstā. 27. janvāra sanāksmes materiāli pieejami ŠEIT.

Projekta NEXOGENESIS informatīvais kopsavilkums latviešu valodā.

Ekspertu sanāksme tiek organizēta HORIZON2020 projekta „Mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas ūdens-enerģijas-pārtikas-ekosistēmas jomu tvērumā” (Līguma Nr. 101003881) ietvaros.