Icon PASĀKUMS

Zināšanu un sadarbības uzlabošana jūras vides aizsardzībai

2020. gada 20. novembrī tiešsaistē norisinājās Vides aizsardzība sun reģionālās attīstības ministrijas un Baltijas Vides Foruma kopīgi organzētais tiešsaistes seminārs “Zināšanu un sadarbības uzlabošana jūras vides aizsardzībai”.

Semināra mēŗkis bija informēt nozaru speciālistus un vides pārvaldības institūciju pārstāvjus par pētījumiem Baltijas jūras vides stāvokļa novērtēšanai un diskutētu par zināšanu pilnveidošanas izaicinājumiem, kā arī vēstītu par pasākumiem un rīcībām turpmākai Baltijas jūras vides aizsardzībai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īsteno Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētu projektu „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā” (2017.-2022.), kura mērķis ir pilnveidot zināšanas par vides stāvokli Latvijas jūras ūdeņos, t.sk., iegūt datus un informāciju, veikt to analīzi, izstrādāt metodes un novērtēšanas sistēmas attiecībā uz jūras vides stāvokli, to ietekmējošām slodzēm un to savstarpējo ietekmi. Projekta rezultāti nepieciešami pasākumu programmai, lai panāktu un saglabātu labu jūras vides stāvokli, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvai 2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva) un Latvijas normatīvajiem aktiem par jūras vides aizsardzību un pārvaldību.

Tiešsaistes semināra pirmajā daļā uzmanība tika pievērsta Baltijas jūras vides stāvoklim Latvijā, prezentējot projektā līdz šim veikto izpēti un novērtējumu, raksturotas sanešu plūsmas un to ietekmes Latvijas jūras ūdeņos, kā arī piesārņojuma slodzes uz Baltijas jūru apzināšana un tās mazināšanas iespējas. Pēc tam ekspertu paneļdiskusijā bija iespēja izvērtēt – ko mēs zinām, ko vēl nezinām un ko mums vajadzētu zināt labākai jūras vides aizsardzībai.

Savukārt semināra otrās daļas fokuss bija vērsts uz turpmākiem pasākumiem un rīcībām efektīvākai Baltijas jūras aizsardzībai. Tika prezentēts Latvijas Pasākumu programmas efektivitātes sākotnējais novērtējums un priekšlikumi programmas atjaunošanai, aktualitātes Baltijas jūras reģionālajā sadarbībā HELCOM ietvaros un Jūras plānojuma 2030 aktualitātes. Semināra noslēgumā bija neliela diskusija, kurā ikviens dalībnieks tika aicināts uzdot tieši sev interesējošo jautājumu jomas ekspertiem.

Semināra dienaskārtība un prezentācijas:

00_Jūras diena 2020_programma_20.11.2020.

01_Ievads par EJZF projektu_B.Zasa_20.11.2020.

02_Jūras vides novertejums_J.Aigars_20.11.2020.

03_Sanesu plusmas un ietekmes_U.Bethers_20.11.2020.

04_HELCOM_hotspots_slodzes_L. Fībiga_20.11.2020.

05_Pasakumu novertejums LJVS_K.Pakalniete_20.11.2020.

06_BJR sadarbiba_B.Zasa_20.11.2020.

07_Juras planojums_K. Kedo_20.11.2020.