Ūdens resursi

LIFE GoodWater IP dalība LU Zinātniskajā konferencē

2023. gada 15. martā Latvijas Universitātes 81. starptautiskajā konferencē apakšsekcija «Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība» tika rīkota sadarbībā ar LIFE GoodWater IP projektu. Šī sekcija ir viena no senākajām konferences sekcijām, un jau gandrīz 20 gadus tajā tiek prezentēti jaunākie rezultāti gan iekšējo ūdeņu, gan jūras un piekrastes, gan ihtioloģijas izpētē.

LIFE GoodWater IP projekta eksperti iepazīstināja gan ar iekšzemes ūdeņu ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu, gan ar Saukas ezera zooplanktona biomasas dinamiku un fitoplanktona sabiedrību struktūras izmaiņām, gan ar to, kas ir mērķtiecīgs ūdeņu kvalitātes monitorings lauksaimnieciskās darbības ietekmes novērtēšanai un citiem pētījumiem.

Apakšsekcijā tika prezentēti arī pētījumi par makroaļģēm kā Baltijas jūras eitrofikācijas problēmas iespējamo risinājumu, par mikroplastmasas piesārņojuma dinamiku Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes smiltīs, par upes nēģu populācijas stāvokļa uzlabošanas pasākumu sekmēm un citi.

Tēzes no visas apakšsekcijas pieejamas šeit.

LIFE Goodwater IP projekta prezentācijas:

01_EP novertejums_M.Fonteina Kazeka

02_Hidromorf kvalit novert_J.Jekabsone

03_Zooplankt biomasas dinam_J.Paidere

04_Fitoplanktons Saukas ez_I.Druvietis

05_Limnologijas izpete Sauka_A.Skuja

06_Udens kvalit monitorings_A_Lagzdins

07_Sateces baseina laukums_I.Siksnane

 

Informācija sagatavota, īstenojot LIFE integrēto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija par LIFE GoodWater IP projektu: https://goodwater.lv