Dabas aizsardzība

Sadarbības Kopienas 1. sanāksmes materiāli

2023. gada 23. maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās notika projekta SELINA iniciētā Latvijas Sadarbības Kopienas (Community of Practice) dabas daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomā pirmā sanāksme. Sanāksme pulcēja vairāk nekā 30 ekspertus gan no valsts un pašvaldību sektora, gan zinātnes, biznesa un NVO.

Sadarbības Kopiena  apvieno dažādu nozaru ekspertus un ieinteresētās puses, kuras vieno interese par ekosistēmu pakalpojumiem un vēlme vai pieredze šīs zināšanas izmantot lēmumu pieņemšanā un dažādu izaicinājumu risināšanā.

Sanāksmes pirmajā daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar projektu SELINA un galvenajām aktualitātēm Eiropā ekosistēmu pakalpojumu un dabas kapitāla pārvaldības jomā. Pēc tam sekoja vairākas prezentācijas par aktualitātēm un jaunajiem sasniegumiem ekosistēmu pakalpojumu jomā Latvijā dažādās nozarēs: dabas aizsardzībā, mežos, jūrā, saldūdeņos, ainavu arhitektūrā.

Sanāksmes otrajā daļā dalībnieki darba grupās apzināja projektus un iniciatīvas Latvijā, kas var kalpot kā “pārmaiņu iedīgļi” ceļā uz transformatīvām pārmaiņām, kas sekmētu ekosistēmu pieeju dabas kapitāla pārvaldīšanā. “Pārmaiņu iedīgļu” meklēšana un analīze ir viens no projekta SELINA uzdevumiem. Diskusijās tika identificētas gan iespējas, gan šķēršļi ekosistēmu pakalpojumu integrēšanai lēmumu pieņemšanā Latvijā.

Sanāksmes dienaskārtība un prezentācijas:

00_Sadarbības Kopiena_1.sanaksme_dienaskartiba
01_SELINA_Ievads_K.Veidemane
02_DAP aktualitates_A.Sirovs
03_EP novērtējums dabas teritoriju atlasē_I.Vinogradovs
04_Mezu EP_Z.Libiete
05_EP_Ainavu arhitektūrā_A.Spage
06_Jūras EP kartēšanas aktualitātes_A.Ruskule
07_Ūdeņu EP novērtēšana_M.Fontaine_Kazeka
08_Sadarbības kopienas uzdevumi un pārmaiņu iedīgļi_A.Ruskule

Plānots, ka Sadarbības Kopienas sanāksmes turpināsies arī nākotnē – aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai mūsu mājas lapā! Sadarbības Kopienai pievienoties laipni aicināts katrs ar zināšanām un interesi par ekosistēmu pakalpojumiem.

Uzzini vairāk par SELINA projektu:

🇱🇻 https://www.bef.lv/projekti/selina-lv/
🇬🇧 https://www.project-selina.eu/